KURSSI: Uima-allas ja -märkätilojen hygieniaosaaminen -kouluttajan aineisto

Allasosasto on haasteellinen siivouskohde. Suotuisten lämpö- ja kosteusolosuhteiden takia pinnat ovat ihanteellisia mikrobien lisääntymiselle. Pitkät aukioloajat, moninaiset käyttäjät sekä suuret käyttäjämäärät edellyttävät asiantuntevaa, huolellista, mukautuvaa ja oikein kohdistettua siivousta.

Allasosaston siivoukseen laaditun hygieniaosaamistestin tavoitteena on varmentaa allasosaston siivoojan osaamista liittyen pintahygieniaan ja asiakasturvallisuuteen allasosaston eri tiloissa. Sosiaali- ja terveysministeriö pitää uima-allastilojen hygieniaa erittäin tärkeänä ja tukee tilojen siivouksen osaamiseen liittyvää koulutusta ja hygieniaosaamistestausta.

Kouluttajille tarkoitettu aineisto

Koulutusaineisto on tarkoitettu hyväksyttyjen kouluttajien käyttöön ja sen tavoitteena on perehdyttää uima-allas- ja märkätilojen hygieniavaatimuksiin sekä keinoihin, joilla puhtauspalvelulla voidaan tukea vaatimusten saavuttamista. Aineistossa keskitytään uima-allas- ja märkätilojen siivouksen erityispiirteisiin. Oletuksena on, että koulutukseen osallistuva opiskelija hallitsee ammattisiivouksen perusteet.

Aineisto koostuu seuraavista aihealueista:

 • Lainsäädäntö
 • Toimintaympäristö
 • Allasvesihygienia
 • Likaantumisen vähentäminen
 • Pintamateriaalit ja lika
 • Siivousaineet, -välineet ja -koneet
 • Eri tilojen siivous
 • Laadunvalvonta
 • Siivoustyö ja tarvittavat suojaimet

Koulutukseen osallistumisen jälkeen opiskelija voi suorittaa uima-allas- ja märkätilojen hygieniaosaamistestin. Testin hyväksytysti suorittaneella katsotaan olevan terveydensuojelulain uima-allas- ja märkätilojen siivoojilta edellyttämä riittävä osaaminen näiden tilojen siivoukseen.

Testi koulutusten yhteydessä

Uima-allas- ja märkätilojen hygieniaosaamistesti tehdään koulutuksen yhteydessä.

Testissä on yhteensä 30 kysymystä 30 aihealueesta. Testin läpäisee, kun vastaa vähintään 26 kysymykseen oikein. Aihealueita ovat muun muassa allasosasto toimintaympäristönä, asiakkaiden opastus, liukkauden hallinta, siivouksessa käytettävät aineet, välineet, koneet, menetelmät, eri tilojen ja erityiskohteiden siivous, laadunvalvonta ja pintahygienian mittausmenetelmät.

Hyväksytysti suoritetusta testistä saa todistuksen, joka on voimassa 5 vuotta.

Testaustoiminnan organisoijana on SSTL Puhtausala ry. Paperitestin hinta on 30 euroa + alv 24% ja verkkotestin hinta on 25 euroa + alv 24%.

KOULUTTAJA HUOM! Paperitestit tulee tilata 14pv ennen testipäivää ja verkkotestit 10pv ennen testipäivää, osoitteesta asiakaspalvelu@puhtausala.fi Verkkotesti saatavilla vain suomen kielellä.

Lisätietoja Minna Kyllinen, p. 040 626 7003 tai sähköposti minna.kyllinen@puhtausala.fi

Osaamisvaatimus myös laissa

Ammattitaitoisen siivouksen ja tilojen pintahygienian merkitys allasveden terveydelliseen laatuun on huomioitu nyt myös lainsäädännössä. Terveydensuojelulaki (763/1994) muuttuu 1.1.2017 ja yhtenä muutoksena on lisäys lain pykälään 28 a, Allasvesihygieeninen osaaminen. Sen mukaan: ”Toiminnanharjoittajan on huolehdittava siitä, että allasveden kuormituksen vähentämiseksi uima-allas- ja märkätilojen puhtaanapitoon ja siivoukseen osallistuvilla henkilöillä on riittävä tieto siitä, miten tilojen hygienia vaikuttaa allasveden terveydelliseen laatuun, ja riittävä osaaminen näiden tilojen siivoukseen ja puhtaanapitoon.”

Yksi tapa osoittaa riittävä osaaminen on suorittaa uima-allas- ja märkätilojen hygieniaosaamistesti.

Allasvesiasetuksen soveltamisohje. Uima-allasveden laatu ja valvonta.

Valvira on julkaissut päivitetyn allasvesiasetuksen soveltamisohjeen, jossa käsitellään myös allastilojen siivousta, puhtaanapitoa ja pintahygieniaa sekä niiden vaikutusta allasveden laatuun.

Siivous ja puhtaanapitoa käsitellään muun muassa seuraavissa ohjeen kohdissa:

 • sivu 8: Suunnittelu ja kunnossapito
 • sivu 9: Omavalvonta
 • sivu 16: Porealtaat ja kylpytynnytrit, Kahluualtaat
 • sivu 20-21: Allasveden klooridesinfiointi
 • sivu 38: Altaiden veden laadun ja käsittelyn käyttötarkkailu
 • sivu 44: Altaan pohjan imurointi
 • sivu 54: Altaan vastaava hoitaja ja siivoustyöntekijät
 • sivu 59-60: Laatuvaatimusten ylitykset
 • sivu 65: Liite 1: Kylpytynnnyrit
 • sivu 68: Liite 3: Siivousohjelma
 • sivut 80 ja 84: Liite 11: Malli valvontatutkimusohjelmasta

Sivuilla 4 ja 5 on mainittu ohjeen tekijät ja mukana olleet siivousalan asiantuntijat.

Puhtauspankki